Xuống Phố 1 | Down To Street I — Phạm Bình Chương

Xuống Phố 1 | Down To Street I — Phạm Bình Chương

@ Hanoi Studio Gallery