top of page
Nguyen Thanh Truc

Với acrylic, pastel dầu, bút chì… tôi tuỳ hứng tươm những vệt cọ, nét bút, hay những mảng màu lớn mà không theo nguyên tắc chiều chuộng thị giác. Có thể, nó sẽ ghi được, giữ lại, hoặc để lại những vết tích không thể xoá đi trong “cuộc” tương thoại của màu sắc và chất liệu.

_____

With acrylic, oil pastel, pencil… I casually place strokes, lines, or large blocks of color without paying attention to visually pleasing conformity. Perhaps, they will be able to record, to engrave irremovable nuances into the conversation between colors and material.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page