top of page
Pham Khac Quang

Trải nghiệm, trải nghiệm và trải nghiệm. Qua đó nó mở ra những thực hành, cho tôi những hy vọng chạm vào cái biểu đạt thị giác nào đó mà mình chưa được giao tiếp.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page