top of page
Nguyen Huy Tinh

Gió đưa tôi đến những trạng thái khác nhau. Về thời gian không gian và sự hình thành trạng thái ngôn ngữ. Khi đó, thời gian trở nên già nua, khắc lên trên bề mặt cái chất vỡ nứt, sứt sẹo. Tôi và gió, trở thành một, làn gió cổ xưa.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page