top of page
Trần Trọng Tri

Đất
Gió
Và Ánh sáng
Đặt cái thấy bên cái không thấy để thấy cái vô hình vì có “cái khác” mà trở thành hữu hình.
Đặt cái vô hình cạnh cái hữu hình để thấy điều giản dị của sự tồn tại.
Đặt cái lấp đầy cạnh cái trống không để thấy cùng lúc hai điểm đầu cuối của cái vô cùng vậy.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page