Thấp thoáng Đông Dương tại Hanoi Studio Gallery

Với cảm thức mong muốn tiếp nối những giá trị trường tồn của lớp họa sĩ thời "Mỹ thuật Đông Dương&q